Επώνυμο: Γκοβάτση
Όνομα: Αικατερίνη
Θέση: Χειριστής SEM
Όροφος: Υπόγειο Τμήματος Βιολογίας-Μαθηματικού
Τηλέφωνο: +30 2610 996 212
Email: sem_at_upatras.gr
Σύντομο Βιογραφικό:

2019: Διδάκτορας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ. Θέμα διατριβής: «Synthesis and Characterization of ZnO Nanorods and Heterostructures as Photoelectrocatalysts for Water Splitting»

2013: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.  Θέμα ειδίκευσης: «Σύνθεση και χαρακτηρισμός της δομής και των οπτικών ιδιοτήτων νανοδομών του ZnO»

2011: Πτυχίο Φυσικής

Ξένες Γλώσσες:

Αγγλικά: Άριστα, Κάτοχος του Certificate of Proficiency in English, Michigan

Γαλλικά: Καλά, Κάτοχος του Diplome d' etudes en langue francaise Delf 1er degre

Εμπειρία στη χρήση Η/Υ • Εμπειρία στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε περιβάλλον Windows. Εξειδίκευση στη χρήση Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio).
• Γνώση χρήσης λογισμικών Επεξεργασίας Δεδομένων και Εικόνας (Origin, Image J, Gwyddion)
Συνέδρια:

• Govatsi K., Seferlis A., Yannopoulos S.N. and Neophytides S.G., "Photo-electrokinetics of the O2 evolution reaction in a PEC cell based on ZnO nanorods arrays: The effect of morphology", 15th Panhellenic Symposium of Catalysis, Ioannina, Greece, October 18-20, 2018.
• Govatsi K., Neophytides S. and Yannopoulos S.N., "Photoelectrochemical water splitting: Influence of the morphology of ZnO Nanowire arrays", 8th Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference (EMCC8), Tel Aviv, Israel, February 26- March 1, 2017.
• Govatsi K., Antonelou A., Neophytides S.G. and Yannopoulos S.N., "ZnO nanorods covered with 2-D transition metal di-chalchogenides for solar-mediated PEC hydrogen production", Euromat, Thessaloniki, Greece, September 17-22, 2017.
• Govatsi K., Seferlis A., Neophytides S. and Yannopoulos S.N., "Influence of the ZnO nanowire dimensions on the photoelectrocatalytic properties for water splitting", ICANS 26, International Conference on Amorphous and Nanocrystalline semiconductors Aachen, Germany, September 13-18, 2015.
• Govatsi K., Syrrokostas G. and Yannopoulos S.N., "Optimizing the growth of ZnO Nanowires by chemical bath deposition for energy applications", ICANS26, Aachen, Germany, September 13–18, 2015.
• Andrikaki S., Govatsi K., Andrikopoulos K.S., Yannopoulos S.N. and Voyiatzis G.A., "Optimizing SERS conditions by Au film's thermal dewetting", International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies, NN15, Thessaloniki, Greece, July 7-10, 2015.
• Govatsi K., Seferlis A., Neophytides S. and Yannopoulos S.N., "Influence of the Nanowire Diameter on the Photoelectrocatalytic Properties of ZnO Nanowire Arrays", 10th Panhellenic Scientific Conference in Chemical Engineering, Patras, Greece, June 4-6, 2015.
• Andrikaki S., Govatsi K., Andrikopoulos K.S., Yannopoulos S.N. and Voyatzis G.A., "The influence of Au film thickness and annealing conditions on SERS enhancement", 30th Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Crete, Greece, 2014.
• Govatsi Aik., Dracopoulos V. and Yannopoulos S.N., "Influence of Au Film Thickness on The Morphology of ZnO Nanostructures Grown on Si Substrates", ICANS 25, 25th International Conference on Amorphous and Nanocrystalline semiconductors, Toronto, Ontario, Canada, August 18-23, 2013.

Δημοσιεύσεις:

• Syrrokostas G., Govatsi K., Leftheriotis G. and Yannopoulos S.N., "Platinum decorated zinc oxide nanowires as an efficient counter electrode for dye sensitized solar cells, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2019, 835, pp. 86-95.
• Govatsi K., Seferlis A., Neophytides S.G. and Yannopoulos S.N., "Influence of the morphology of ZnO nanowire arrays on the photo-electrochemical water splitting efficiency", International Journal of Hydrogen Energy, 2018, 43, pp.4866-4879.
• Andrikaki S., Govatsi K., Andrikopoulos K.S., Yannopoulos S.N and Voyiatzis G.A., "Thermal dewetting tunes optimised Surface Enhanced Resonance Raman Scattering (SERRS) performance", RSC Adv., 2018, 8, 29062.
• Aggelopoulos C.A., Dimitropoulos M., Govatsi Aik., Sygellou L., Tsakiroglou C.D. and Yannopoulos S.N., "Influence of the Surface-to-Bulk Defects Ratio of ZnO and TiO2 on their UVmediated Photocatalytic Activity", Applied Catalysis B: Environmental, 2017, 205, pp.292-301.
• G. Syrrokostas, K. Govatsi and S.N. Yannopoulos, "High quality, reproducible ZnO nanowire arrays btained by a multi-parameter optimization of chemical bath deposition growth", Cryst. Growth Des., 2016, 16 (4), pp.2140-2150. 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα:

• «Solar-powered photoactivated fuel cells producing electricity by photocatalytically consuming water wastes / Photo-fuel-cell / EXCELLENCE I, MIS 2275».
• «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZnO) ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΝΑΝΟΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, Thales, ΣΠΑ13492-1-2.
• «ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ», ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ.
• «NANOMATERIALS DEVELOPMENT AND PROCESS OPTIMIZATION FOR PHOTOELECTROCHEMICAL HYDROGEN PRODUCTION», ACHES-SNF-IEXMI.
• «Ανάπτυξη ηλεκτροκαταλυτών/ ηλεκτροδίων για μελέτη της διεργασίας ηλεκτρόλυσης H2Ο σε διατάξεις φωτο-ηλεκτροχημικές ή/και υψηλής πίεσης», ΠΑΡ13535, ΥΠΕΡΓ/ESA-2.

 Ειδικές γνώσεις: Εκπαίδευση και χειρισμός των παρακάτω τεχνικών για τον χαρακτηρισμό υλικών:
• Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης (SEM) και συστήματος ηλεκτρονικής μικροανάλυσης με Διαχωρισμό Ενεργειών (EDS)
• Περίθλασης Ακτίνων Χ (XRD)
• Φασματοσκοπίας Raman
• Φασματοσκοπίας Φωτοφωταύγειας (Photoluminescence)
• Φασματοσκοπίας Διάχυτης Ανάκλασης Ορατού-Υπεριώδους- Εγγύς Υπέρυθρου (UV-vis/ N.I.R.)
Πλήρες Βιογραφικό: